SIA "Intelitech" ir noslēdzis 18.09.2023. līgumu Nr. SKV-L-2023/360 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.SIA Intelitech īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r.reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A"5.1.1.r.reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i.investīcijas "Atbalstainstruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: “Vēja turbīnas lāpstiņu pamatnes iekšējās vizuālās inspekcijas robotizēta rīka izveide.”

Projekts Nr. : Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002.

Projekta ietvaros plānots izveidot vēja turbīnas lāpstiņu pamatnes iekšējās vizuālās inspekcijas robotizētu rīku.

03.2023. Veikta sistēmas arhitektūras izpēte un izstrāde.

06.2023. Veikta izpēte par iespējamajiem risinājumiem fotokameras lietošanas automatizācijai. Veikta mehāniskās kustības sistēmai nepieciešamo komponentu izpēte un salīdzināšana, kā rezultātā precizēts risinājuma sākotnējais koncepts.

12.2023. Izpētīti un izvēlēti optimālākie kameras vadības automatizācijas un robota pozīcijas noteikšanas risinājumi.
SIA Intelitech īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Lielas jaudas augstsprieguma inteliģentās barošanas risinājums ar attālinātās vadības interfeisu, un slodzes un bateriju balansēšanas sistēmas izstrāde

Projekts Nr. : 1.2.1.1/18/A/006

Projekta ietvaros plānots izstrādāt līdzstrāvas impulsu pārveidotāju ar attālinātās vadības interfeisu, BMS vadības sistēmu un slodzes balansēšanas vadības moduli, kā arī vadības un monitoringa programmatūru.

Projekts ir noslēdzies.